19.augusts / 2016

Krusta gājiens uz Jelgavas klosteri un dievkalpojumi Jelgavas klosterī

2016. gada 17. augusta rītā no Rīgas Kristus Pestītāja baznīcas sākās Krusta gājiens ar godājamo Dievmātes ikonu „Patiesi Pienākas”, kura ceļš veda uz Kristus Apskaidrošanās sieviešu klosteri Valgundē. Pirms Krusta gājiena sākuma plkst. 7 notika aizlūgums, kuru ar Viņa Eminences Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību kalpoja Augstisvētītais Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs, kuram līdzkalpoja Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, Rīgas eparhij

 Augstisvētītajam Bīskapam līdzkalpoja Rīgas apriņķa prāvests mitroforais virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, Valmieras apriņķa prāvests mitroforais virspriesteris Nikolajs Tihomirovs, LPB Sinodes Izglītības un katehizācijas nodaļas vadītājs mitroforais virspriesteris Oļegs Peļevins, Jēkabpils Svētā Gara klostera vīriešu klostera pārzinis, Rīgas Garīgā semināra garīgais tēvs igumens Makārijs (Kirilovs), Sinodes nodaļu vadītāji svētkalpotāju kārtā un Latvijas garīdznieki.  

Aizlūguma noslēgumā Augstisvētītais Bīskaps nolasīja lūgšanu Dievmātei pie Viņas godājamās ikonas „Patiesi Pienākas”.

Savā īsajā uzrunā pirms Krusta gājiena sākšanās Bīskaps Aleksandrs ticīgajiem Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra vārdā nodeva viņa Svētnieka svētību un novēlēja spēku un Dieva palīdzību šajā grēknožēlas gājienā. Skanot tropāra „Patiesi Pienākas” dziedājumam, ticīgie pacēla uz saviem pleciem godājamo ikonu „Patiesi Pienākas”, u Krusta gājiens varēja sākties. Visu gandrīz 50 km garo grēknožēlas Krusta gājiena ceļu svētceļnieki nogāja, dziedot dažādas lūgšanas un ar cerību uz Vissvētās Dievadzemdētājas palīdzību un aizstāvību.

Neskatoties uz lietu, kas šajā dienā nerima gandrīz ne uz brīdi, Krusta gājiena dalībnieku vidū bija daudz jauniešu un vecāku ar maziem bērniem. Krusta gājiens, kuru organizē Latvijas Pareizticīgā Baznīca, aicina pasargāt mūsu zemi no stihiskām nelaimēm un citām bēdām.

Latvijas Pareizticīgās Baznīcas organizēto Krusta gājienu pavadīja Valsts policijas darbinieki, Rīgas, Olaines un Jelgavas pašvaldību policijas darbinieki, Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, dažādu medicīnas iestāžu darbinieki, kuri brīvprātīgā kārtā sniedza palīdzību ikvienam, kam tas bija nepieciešams, kā arī voluntieri – Latvijas medicīnas augstskolu studenti.

Krusta gājienam visu ceļu sekoja autobusi un automašīnas, kurās bija iespējams atstāt mantas līdz atpūtas vietai, vai nepieciešamības gadījumā veikt kādu ceļa posmu veselības stāvokļa vai citu iemeslu dēļ. Gājienu veidoja 4 posmi ar 3 apstāšanās vietām, tādēļ ikvienam visa ceļa garumā bija iespēja pievienoties Krusta gājienam un piedalīties tajā. Katrā no apstāšanās vietām autobusu vadītāji nogādāja svētceļniekus klosterī, kur viņiem bija iespējams sagaidīt nācējus un kopā ar klostera māsām doties sagaidīt Krusta gājienu ar godājamo Debesu Ķēniņienes ikonu.

Plkst. 18:30 Krusta gājiens ar Dievmātes ikonu „Patiesi Pienākas” sasniedza pagriezienu, kas ved uz Rīgas Svētās Trijādības-Sergija sieviešu klostera filiāli – Kristus Apskaidrošanās klosteri, kur tam pretī devās Krusta gājiens Kristus Apskaidrošanās klostera garīgā tēva arhimandrīta Tihona (Kravčenko) un Latvijas Pareizticīgās Baznīcas garīdznieku vadībā. Šī Krusta gājiena dalībnieku vidū bija Rīgas Svētās Trijādības-Sergija sieviešu klostera igumene Magdalēna (Polin) ar klostera māsām.

Pie klostera vārtiem tika nokalpots pateicības aizlūgums, kuru vadīja Rīgas apriņķa prāvests mitroforais virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks. Aizlūguma noslēgumā Rīgas apriņķa prāvests svētceļniekiem nodeva Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību un pateicās visiem 18. ikgadējā grēknožēlas Krusta gājiena dalībniekiem par uzcītību un nepārtrauktajām lūgšanām, kuras viņi visa ceļa laikā pienesa Kungam un Viņa Visšķīstajai Mātei, kāarī atgādināja, ka Kunga Apskaidrošanās svētku dienās šajā klosterī notiks svētku dievkalpojumi, kurus vadīs Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Virsgani.  

Sprediķa noslēgumā visus Krusta gājiena dalībniekus viesmīlīgi uzņēma igumene un klostera māsas, kuras visus pamieloja ar siltām vakariņām. Sagaidot Krusta gājiena dalībniekus, klostera iemītnieces jau savlaicīgi bija sagatavojušas apmešanās vietas svētceļniekiem, kuri izteica vēlēšanos šeit palikt un sagaidīt Kunga Apskaidrošanās svētkus – klostera altārsvētkus. Tiem, kuri šajā dienā vēlējās atgriezties Rīgā, Rīgas prāvestība bija nodrošinājusi autobusus atpakaļceļam.

Latvijas Pareizticīgā Baznīca izsaka lielu pateicību un atzinību visiem, kuri piedalījās šajā grēknožēlas gājienā, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādei, visiem Valsts policijas dalībniekiem, Rīgas, Olaines un Jelgavas pašvaldību policistiem, kuri piedalījās Krusta gājiena nodrošināšanā visā ceļa gaitā. Lai Kungs dāvā jums veselbu un stiprina visus jūsu Krusta nešanā par labu visai Latvijas tautai.

2016. gada 18. augustā, mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus Apskaidrošanās svētku priekšvakarā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, līdzkalpojot Augstisvētītajam Daugavpils un Rēzeknes Bīskapam Aleksandram un Augstisvētītajam Jelgavas Bīskapam Jānim, Rīgas eparhijas vikāram, kalpoja Visnakts dievkalpojumu Kristus Apskaidrošanās klosterī.  

Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Virsganiem līdzkalpoja Rīgas apriņķa prāvests mitroforais virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, Kristus Apskaidrošanās klostera garīgais tēvs arhimandrīts Tihons (Kravčenko), Valmieras apriņķa prāvests mitroforais virspriesteris Nikolajs Tihomirovs, LPB Sinodes Izglītības un katehizācijas nodaļas vadītājs mitroforais virspriesteris Oļegs Peļevins, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas klēriķi. Dievkalpojumā dziedāja klostera māsu koris divos klirosos. Dievkalpojumā lūdzās Rīgas Svētās Trijādības-Sergija sieviešu klostera igumene Magdalēna (Polin) ar klostera māsām un svētceļnieki.

Pēc tradīcijas dievkalpojums notika zem klostera pagalmā izveidotas nojumes pie Kristus Apskaidrošanās baznīcas. Nojumes vidū bija novietota Dievmātes ikona „Patiesi Pienākas”, kas iepriekšējā dienā Krusta gājiena laikā tika atnesta no Rīgas, un Kunga Apskaidrošanās svētku ikona.

Vakara dievkalpojuma laikā Augstisvētītais Bīskaps Jānis kalpoja litiju ar maizes, graudu, vīna un eļļas iesvētīšanu.

Rīta dievkalpojumā pēc Evaņģēlija nolasīšanas Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs un Augstisvētītais Bīskaps Aleksandrs svaidīja garīdzniekus, klostera māsas un ticīgos ar litijā iesvētīto eļļu.

Pirmās stundas lasīšanas noslēgumā garīdznieki nodziedāja svētku augstiteikšanu un dziedājumu Vissvētajai Dievadzemdētājai „Tavā žēlastībā”. Visaugstisvētītais Valdnieks Metropolīts savā sprediķī apsveica visus klātesošos gaidāmajos Kunga Apskaidrošanās svētkos un izskaidroja Evaņģēlija lasījumu, kas tika lasīts dievkalpojuma laikā. Sprediķa noslēgumā Valdnieks Metropolīts pateicās visiem, kuri piedalījās aizvadītajā Krusta gājienā no Rīgas uz Kristus Apskaidrošanās klosteri, neskatoties uz lietaino laiku vai jebkādām ceļa grūtībām.

Rīt, pašā Kunga Apskaidrošanās svētku dienā,  Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, līdzkalpojot Augstisvētītajam Daugavpils un Rēzeknes Bīskapam Aleksandram un Augstisvētītajam Jelgavas Bīskapam Jānim, LPB Rīgas eparhijas vikāram, kalpos Dievišķo liturģiju un pateicības aizlūgumu Kristus Apskaidrošanās klosterī. Šajā dienā aprit 10 gadi kopš Augstisvētītā Daugavpils un Rēzeknes Bīskapa Aleksandra Arhiereja hirotonijas.