10.maijs / 2010

LPB garīdzniecības sanāksme par garīgās aprūpes jautājumiem ieslodzījuma vietās

10. maijā Rīgas Svētās Trijādības-Sergija sieviešu klosterī Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra vadībā notika Latvijas Pareizticīgās Baznīcas garīdznieku sanāksme, veltīta garīgās aprūpes jautājumiem ieslodzījuma vietās. Bija ieradušies ne tikai garīdznieki no Rīgas, bet arī no Liepājas, Daugavpils, Valmieras un Jēkabpils. Sanāksmē piedalījās arī Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārstāvis Ainis Zālītis.
 
Pirms sanāksmes sākuma sirdsskaidrā Radoņežas Sergija baznīcā tika uzsaukta „Mūžīga piemiņa” jaunaizmigušajam virspriesterim Aleksandram Naglam, LPB Sinodes sekretāram.
 
Komisijas sēdē ziņojumu nolasīja Valmieras apriņķa prāvests mitroforais virspriesteris Nikolajs Tihomirovs. Virspriesteris N. Tihomirovs savā ziņojumā uzsvēra, ka nepieciešams konkretizēt garīdznieka un katehizatora pienākumus ieslodzījuma vietās. „Kapelāni un cietumu administrācija ne vienmēr un ne līdz galam izprot, kādi ir Sakramenti Pareizticīgajā Baznīcā, kas nepieciešams pareizticīgam priesterim Sakramentu veikšanai, kā dēļ rodas šķēršļi Svētā Vakarēdiena pasniegšanā pareizticīgajiem ieslodzītajiem. Cietumos kalpojošajiem garīdzniekiem nepieciešams nodibināt kontaktus ar cietuma administrāciju un kapelāniem. ieslodzīto garīgajai izglītošanai cietumos esošos nepieciešams nodrošināt ar garīgo literatūru, lūgšanu grāmatām, ikmēneša baznīcas laikrakstiem „Vinogradnaja Loza” un „Pravoslavnaja Žizņ”. Ja tas ir iespējams, tad piedāvāt arī garīga satura videofilmu noskatīšanos”, - sacīja t. Nikolajs. Ziņojumā tika atgādināts, ka par cietumos kalpojošajiem garīdzniekiem atbild Valdnieks Metropolīts, bet cietumu administrācijai jānodrošina iespēja sludināt Dieva Vārdu un Kristus Baznīcas Sakramentu veikšana pareizticīgajiem garīdzniekiem, kuri ierodas izpildīt kristīgo kalpošanu.
 
Pēc tam sapulcējušos uzrunāja Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs. Valdnieks Metropolīts pateicās t. Nikolajam par ziņojumu un informēja, ka uz šodienu Rīgas, Daugavpils, Jēkabpils, Jelgavas, Olaines, Liepājas un Valmieras cietumus apkalpo 14 garīdznieki, kuriem palīdz 10 katehizatori. savā uzrunā Viņa Eminence īpaši uzsvēra, ka ieslodzītajiem īpaši aktuāla un nepieciešama ir garīgā palīdzība un aprūpe.
 
Metropolīts Aleksandrs aicināja garīdzniekus aktīvai Dieva Vārda vēstīšanai ieslodzījuma vietās: „Garīdzniekam pašam ir nepārtraukti jāizglītojas, jālasa Baznīcas svēto tēvu pamācības, jo pašizglītība – tas ir visas mūsu kristīgās dzīves process. Izglītojot, audzinot sevi, audzinām citus. Attieksmei pret ieslodzītajiem jābūt nopietnai, kristīgai. „Sasniedz mieru garā un ap tevi izglābsies tūkstoši”, - sacījis sirdsskaidrais Sarovas Serafims. Kas ieguvis Svētā Gara svētību, ar savas dzīves piemēru glābj apkārtējos. Pareizticība – tā ir dzīve, atbilstoša kristīgajai mācībai, bet ne tikai grāmatu lasīšana. Ieslodzītie jāaicina dzīves labošanai, jāpalīdz viņiem aizmirst visus kaitīgos paradumus. Ieslodzītos vajag audzināt, mācīt, izskaidrot viņiem Kristus Baznīcas mācību, un tikai tad tos, kuri vēlas Svēto Kristību, kristīt. Ļoti laba grāmata lasīšanai ieslodzījumu vietās būs nogalinātā priestera Daniela Sisojeva grāmata „Instrukcija nemirstīgajiem jeb ko darīt, ja Jūs tomēr esat miris...”.”
 
Runājot par vispārpieņemto sabiedrības normu ievērošanu ieslodzījuma vietās, Valdnieks Metropolīts uzsvēra: „Cietumos kalpojošajiem garīdzniekiem jāievēro Latvijas Republikas likumi, jāsadarbojas ar cietumu administrāciju un neskaidrās situācijās jāvēršas pēc padoma pie pareizticīgo garīdznieku darba ieslodzījuma vietās koordinatora”.
 
Savas uzrunas noslēgumā Valdnieks Metropolīts nolasīja Rīkojumu, ar kuru par pareizticīgo garīdznieku darba ieslodzījumu vietās koordinatora tiek iecelts Rīgas Svētās Trijādības baznīcas Pārdaugavā pārzinis mitroforais virspriesteris Nikolajs Tihomirovs. Ar šo pašu Rīkojumu par koordinatora palīgu tiek nozīmēts Rīgas Svētās Trijādības baznīcas Pārdaugavā klēriķis priesteris Sergijs Smikovskis.
 
ieslodzījuma vietu pārvaldes pārstāvis Ainis Zālītis savā uzrunā iepazīstināja ar statistikas datiem Latvijas cietumos pēdējo 10 gadu laikā, kā arī sniedza kopēju informāciju par cietumiem, kurā īpašu uzmanību veltīja kapelānu un pareizticīgo garīdznieku darbam.
 
LPB preses dienests